Free ↠ Mātes piens By Nora Ikstena – Terrapin-info.co.uk

Mātes piens Noras Ikstenas Rom Ns M Tes Piens Aptver Laika Posmu No Otr Pasaules Kara Beig M Un V Sta Par Triju Paaud U Sievie U Likte Iem, Bet V St Juma Centr Ir 20 Gadsimta 70 Un 80 Gadi Visu Rom Na Tekstu Caurau Atteik An S No V Ra Un T Va, No Sap Iem Un Iecer M, No Darba Un Uzskatiem, No Draugiem Un Tiem, Kurus M Lam Aj Visu Paaud U Sievie U S Pju Ce Oti Sp C Gs Ir Piedo Anas Mot Vs Tas Kop Mazotnes Ir Nep Rtraukts Uzdevums Meitai, Lai Tur Tu Pie Dz V Bas M Ti, Kura Apzin Ti Vi Ai Liegusi Savu Pienu, Lai Ne Autu Mantot Savas S Pes Un Izmisumu Ofici Lo V Sturi Raksta Uzvar T Ji Patieso Latvijas Dzimtu Atmi Glab Tie Notikumi, Izjustais Un P Rdz Votais Nora Ikstena To Apliecina Skaudri, Tie I Un L Dz Sirds Dzi Umiem Uzrun Jo I Val Rijs Beloko S, Gr Matu S Rijas M S Latvija, XX Gadsimts Mecen Ts Triju Paaud U Sievie U Meitas, M Tes Un M Tesm Tes Likte U Vijums Ir K Cie I Sap Ta Bize Tik Cie I, Ka S P Matu Saknes Veidojas Ma Iska Sievi Tr Svien Ba Dz V Ba Un N Ve To Vienlaic Gais Skaudrums Un Maigums Dzi I Uzrun Gan Re Listisk S Deta S, Gan Po Tiskos Simbolos M Lest Ba Un Naids To Augstspriegums Ir Laime Las T Darbu, Kur Ie Lielie J Dzieni Ir M Kslinieciski Piepild Ti, Jo Tas Gad S Reti M Ra Z L Te Is Teksts Ir Mezgls, Kuru Nora Ikstena Rais Jusi Jau Agr K Rom N Dz Ves Svin Ana Pirms Septi Padsmit Gadiem, St St Klus Daba Ar N Vi Un Citos Aizraujo S Cilv Ka Tap Anas P T Jums Ar Prec Zi Un Kr I Iez M Tu Fonu Latvijas PSR No Se Desmitajiem L Dz Asto Desmitajiem Osvalds Zebris Lai Pasarg Tu Padomijas B R Dzimu O Meitu No Meln Nelaim Bas Piena, Gudra M Te Atsak S B Rnu Barot Meita Dodas M Tei L Dzi Trimd , Lai Iepaz Tu Un Atkarotu M Ti Dz Vei Tas Izdodas L Dz Br Dim, Kam R Meita Pati S K Sl Kt Nebr Ves Sakultaj S Nodev Bas Du S Apbr Nojama Ir Noras Ikstenas Prasme Veidot Ori In Las Rom Nu Konstrukcijas Inga BeleRom Ns Tapis, Pateicoties Valsts Kult Rkapit La Fonda Un, Jo Pa I, Mecen Ta Val Rija Beloko A Un Baltic International Bank Atbalstam.Gr Matas M Kslinieks J Nis Es Tis.

 • Hardcover
 • 175 pages
 • Mātes piens
 • Nora Ikstena
 • Latvian
 • 08 October 2019

About the Author: Nora Ikstena

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Mātes piens book, this is one of the most wanted Nora Ikstena author readers around the world.10 thoughts on “Mātes piens

 1. says:

  4,5 zvaigznes Atkal tie simboli un alegorijas Paliek jaut jums, cik liel m r m tes depresiju ietekm ja past vo iek rta Vieni dz vo, kam r citi nesp j un negrib, bet t ir bijis visos laikos Sp c gi uzrakst ts rom ns Vair k p rdomu

 2. says:

  Iztulkot Vajag iztulkot krieviski, angliski, v ciski, franciski, sp niski un p r j s ES valod s Lai lasa un izj t, ko dod filozof ana Vecaj Eirop , kuru pl npr t gi audis zij realiz dz v Francij joproj m ir komunisti, kas ko et ar Krieviju K d mums is eksperiments bija vajadz gs Iztulkot Un n kam gada gr matu izst d V cij s tr s prezent t Nora Ikstena M tes piens , M ra Z l te Pieci pirksti un Kaspars P ce P cesb rna patiesie piedz vojumi Padomij Vecajai Eiropai ir Iztulkot Vajag iztulkot krieviski, angliski, v ciski, franciski, sp niski un p r j s ES valod s Lai lasa un izj t, ko dod filozof ana Vecaj Eirop , kuru pl npr t gi audis zij realiz dz v Francij joproj m ir komunisti, kas ko et ar Krieviju K d mums is eksperiments bija vajadz gs Iztulkot Un...

 3. says:

  Smeldz ga, ak vai, cik smeldz ga gr mata T da, ko ies kt sev vien elpas vilcien un negrib t atrauties no lappus m par sp ti visam.St sts par padumjajiem laikiem, kas samait tik daudz nevain gu dz vju, par depresiju, par m t m un meit m, par...

 4. says:

  This book was published by the UK small press, Peirene Press a boutique publishing house with a traditional commitment to first class European literature in high quality translation Perhaps what is most impressive about this book is its origin certainly the first Latvian novel I have read and I expect one of t...

 5. says:

  Nora Ikstena s Soviet Milk is a powerful novella that explores motherhood, the freedom to pursue your calling and life under Soviet rule.I read it on a long train journey and finished it feeling as if my heart would break, for the story within its 190 pages is so unbearably sad Not only does it show how an oppressive political regime thwarts an individual s ability to fulfil their potential and stifles their intellectual freedom, it also shows the long lasting repercussions on mothers and daugh Nora Ikstena s Soviet Milk is a powerful novella that explores motherhood, the freedom to pursue your calling and life under Soviet rule.I read it on a long train journey and finished it feeling as if my heart would break, for the story within its 190 pages is so unbearably sad Not only does it show how an oppressive political regime thwarts an individual s ability to fulfil their potential and stifles their intellectual freedom, it also shows the long lasting repercussions on mothers and daughters when the bond between them is damaged.Set over a 25 year period, the story is told in the first person in alternate unna...

 6. says:

  At ir b no citiem las tajiem Ikstenas darbiem daudz lakonisk ka un l dz ar to ar sp c g ka un izteiksm g ka gr mata Un lasot ir saj ta, ka tas ir rakst ts no sirds, nevis p c pas t juma, kas stipri vair k ir j tams p r jos s rijas rom nos.Katr zi labs st sts par m t m un meit m, depresiju, br...

 7. says:

  Man s p Bet s ir skaistas s pes Bezgala skaista gr mata.

 8. says:

  It s really exciting seeing the international book community experiencing a surge of interest in Latvian literature I m aware that there is a vibrant literary scene in Latvia, but translations of new Latvian fiction are slow in making their way to the West So I was thrilled to read Soviet Milk by established author Nora Ikstena This book won the Annual Latvian Literature Award in 2015, but has only just been translated and published in English The story alternates between the perspectives It s really exciting seeing the international book community experiencing a surge of interest in Latvian literature I m aware that there is a vibrant literary scene in Latvia, but translations of new Latvian fiction are slow in making their way to the West So I was thrilled to read Soviet Milk by established author Nora Ikstena This book won the Annual Latvian Literature Award in 2015, but has only just been translated and published in English The story alternates between the perspectives of an unnamed mother and daughter over a number of years from 1969 to 1989...

 9. says:

  Soviet Milk tells the story of three generations of unnamed Latvian women, narrated alternately by the mother and the daughter It spans the period between the late sixties and late eighties The mother in the story has a promising career ahead of her as a doctor but, on being sent to Leningrad, falls foul of the USSR regime and ends up being banished to a small village in the Latvian countryside She never really recovers and battles with her d...

 10. says:

  Throughout my childhood the smell of medicine and disinfectant replaced the fragrance of mother s milk.My grandmother and step grandfather were the closest thing I had to parents My mother stood somewhere outside her family Our lives revolved around her but not for maternal nurturing. One of the pleasures of translated fiction is reading literature from different languages and countries and I think this is the first Latvian novel I have read Thanks are due to the translator, Margita Gailiti Throughout my childhood the smell of medicine and disinfectant replaced the fragrance of mother s milk.My grandmother and step grandfather were the closest thing I had to parents My mother stood somewhere outside her family Our lives revolved around her but not for maternal nurturing. One of the pleasures of translated fiction is reading literature from different languages and countries and I think this is the first Latvian novel I have read Thanks are due to the translator, Margita Gailitis, and to another of our wonderful small independent presses, Pereine, this novel being the first in their 2018 Life In Exile series ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *